Klima
Klima
Klima
Climate

Klimaforandringer er en stor udfordring for hele kloden og opnåelse af FNs klima- og verdensmål kræver en indsats fra alle.

Narayana Press arbejder målrettet for at reducere sit CO2-aftryk ved brug af grøn energi mm. med det mål at blive CO2-neutral.

Trykkeriet er certificeret til at beregne klimabelastningen for hele trykkeriet og for den enkelte tryksag i henhold til ISO 16759.
Klimaendringer er en stor utfordring for hele kloden og etterlevelse av FNs klima- og verdensmål krever innsats fra alle.

Narayana Press jobber målrettet for å redusere sitt CO2-avtrykk gjennom bruk av grønn energi mm. med mål om å bli CO2-nøytral.

Trykkeriet er sertifiseret for å beregne klimabelastningen til trykkeriet og den enkelte trykksak i henhold til ISO 16759.
Der Klimawandel ist eine große Herausforderung für den gesamten Globus, und die Einhaltung der UN-Klima- und Weltziele erfordert die Anstrengungen aller.

Narayana Press arbeitet bewusst daran, seine CO2-Freisetzung durch u.a. die Verwendung von grüner Energie zu reduzieren, mit dem Ziel, CO2-neutral zu werden.

Die Druckerei ist ISO-16759-zertifiziert, um sowohl das Unternehmen als auch die einzelnen Drucksachen mit Hinblick auf Klimawirkung kalkulieren zu können.
Climate change is a big challenge for the whole globe and compliance with the UN climate goals and global goals requires an effort from one and everybody.

Narayana Press is determined to reduce its carbon footprint through the use of green energy etc., with the goal of becoming carbon neutral.

The press has been certified to calculate the climate impact of the press at large and of the individual printed matters in accordance with ISO 16759.

Certificeringer
Sertifiseringer
Zertifizierungen
Certificates

Narayana Press er certificeret efter ISO 14001 siden 2003 og til følgende miljømærker. Klik på de enkelte logoer for mere information.
Narayana Press er sertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2003 og for følgende miljømerker. Klikk på de enkelte logoene for mer informasjon.
Narayana Press ist seit 2003 nach ISO 14001 und für die folgenden Umweltzeichen zertifiziert. Klicken Sie für weitere Informationen auf die einzelnen Logos.
Narayana Press has been certified according to ISO 14001 since 2003 and also to the following environmental certifications. Click on the individual logos for further information.

Miljøcertificeret papir
Miljøsertifisert papir
Umweltzertifiziertes Papier
Environmentally certified paper

Som standard bruger Narayana Press papir, der er FSC mærket og godkendt til svanemærket produktion eller til EU ecolabel.
Som standard bruker Narayana Press papir som er FSC-merket og godkjent for Svanemerket produksjon eller for EU-miljømerket.
Standardmäßig verwendet Narayana Press FSC-zertifiziertes Papier, Papier mit dem Nordischem Umweltzeichen (Schwanenetikett) oder EU-Umweltzeichen.
As a standard Narayana Press uses FSC certified paper, approved for the Nordic Ecolabel or the EU Ecolabel.

Grøn strøm
Grønn strøm
Grüner Strom
Green electricity

Som en del af sin indsats for miljøet bruger Narayana Press udelukkende strøm, der stammer fra vindmøller.
Som en del av innsatsen for miljøet bruker Narayana Press utelukkende strøm som stammer fra vindmøller.
Als Teil seiner Bemühungen für die Umwelt verwendet Narayana Press ausschließlich Strom aus Windkraftanlagen.
As a part of its effort to protect the environment, electricity used by Narayana Press originates from wind mills.

Miljøarbejde i dagligdagen
Miljøarbeid i hverdagen
Umweltarbeit im Alltag
Daily environmental work

Mange arbejdsprocesser i trykkeriet har betydning for miljøet.
Her er nogle eksempler på dagligdagens miljøarbejde.
Det er mange arbeidsprosesser i trykkeriet som har innvirkning på miljøet.
Her er noen eksempler på hverdagens miljøarbeid.
In der Druckerei gibt es viele Arbeitsprozesse, die Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Hier einige Beispiele aus der täglichen Umweltarbeit.
Many different working processes impact the environment.
Below are some examples of day-to-day environmental work.

Miljøcertificerede tryksager – sporbarhed
Miljøsertifiserte trykksaker – sporbarhet
Umweltzertifizierte Drucksachen
– Rückverfolgbarkeit
Environmentally certified printed matter – chain of custody

Sporbarhedscertificering til FSC og PEFC betyder at det certificerede træ kan spores fra skoven via papirmassen til papiret og den færdige tryksag.

Her modtages papir til trykning af FSC mærkede bøger, og papirets FSC status kontrolleres på følgesedlen. Papiret udleveres først til trykning, når det er registreret som FSC mærket.

Narayana Press er ansvarlig for at tryksagen opfylder kravene til FSC mærkning. Ved en årlig audit kontrolleres stikprøver af tryksager og håndtering af FSC og PEFC opgaver.
Sporbarhedscertificering til FSC og PEFC betyder at det certificerede træ skal spores fra skoven, via papirmassen til papir og den færdige tryksag.

Her modtages papir til trykning af en FSC mærket bog, og papirets FSC status kontrolleres på følgesedlen. Først når status er sikker, kan papiret registreres som FSC mærket og udleveres til trykning.
Narayana Press er ansvarlig for at tryksagen opfylder kravene til FSC mærkning og ved en årlig audit kontrolleres stikprøver af tryksager og håndtering af FSC og PEFC opgaver.
Chain of custody certification under FSC and PEFC means that certified wood can be traced from certified forests, via the pulp to paper and the finished product.

FSC certified paper is being received and the FSC status controlled on the delivery note. Once the status is checked, the paper is registered as FSC certified and released for printing.
Narayana Press is responsible for a correct FSC labeling of the printed products and all procedures regarding FSC and PEFC are audited every year.
Chain of custody certification under FSC and PEFC means that certified wood can be traced from certified forests, via the pulp to the paper and the finished product.

FSC certified paper is being received and the FSC status controlled on the delivery note. Once the status is checked, the paper is registered as FSC certified and released for printing.
Narayana Press is responsible for a correct FSC labeling of the printed products and all procedures regarding FSC and PEFC are audited every year.

Affaldssortering
Avfallssortering
Abfallsortierung
Sorting waste

Narayana Press har sin egen miljøstation. Her sorteres affald i forskellige plasttyper, metal, farvekartoucher, tonerpatroner, filtre, elektronikskrot, batterier, pærer mm.

Den grundige sortering betyder at kun 1% af trykkeriets faste affald afhentes som blandet, brændbart affald.
Narayana Press har sin egen miljøstasjon. Her sorteres avfall i ulike typer plast, metall, fargekassetter, tonerkassetter, filtre, elektronisk skrap, batterier, pærer med mer.

Den grundige sorteringen gjør at kun 1 % av fast avfall fra trykkeriet avhents som blandet, brennbart avfall.
Narayana Press hat eine eigene Umweltstation. Hier wird Abfall in verschiedene Arten von Plastik, Metall, Farbkartuschen, Tonerkartuschen, Filter, Elektroschrott, Batterien, Glühbirnen usw. getrennt.

Durch die gründliche Sortierung bleibt nur 1 % der festen Abfälle aus der Druckerei als gemischter, brennbarer Abfall zurück.
Narayana Press has its own environmental station. Waste is sorted into different fractions of plastic, metal, ink cartridges, toner cartridges, filters, electric waste, batteries, bulbs etc.

The thorough sorting means that only 1% of solid waste from the press is being collected as mixed combustible waste.
Papir, træ og pap bliver opbevaret i store containere udenfor og afhentes til genbrug.

Her opsamles også spildevand fra afvask og pladefremkaldelse til afhentning og miljøsikker oprensning.

Trykkeriet udleder intet spildevand fra produktionen.

Papir, tre og papp oppbevares i store beholdere ute og hentes for gjenvinning.

Her samles avløpsvann fra vask og platefremkalding til avhentning og miljøsikker opprensning.

Trykkeriet slipper ikke ut avløpsvann fra produksjonen.

Papier, Holz und Pappe werden in großen Containern im Freien gelagert und zum Recycling abgeholt.

Hier werden Abwässer vom Walzenwaschen und der Druckplattenentwicklung zur umweltgerechten Behandlung gesammelt.

Die Druckerei leitet keine Abwässer aus der Produktion ein.

Paper, wood and cardboard are gathered in large containers outside and collected for recycling.

Waste from cleaning and plate-development is collected and handled environmentally safe.

The press releases no waste water from the production.

Nedbringelse af papirspild
Reduksjon av papiravfall
Reduzierung von Papierverbrauch
Reducing paper waste

Papirforbruget til indkøring af farverne mindskes ved genbrug af trykte ark fra tidligere opgaver.
Innkjøringsark fra tidligere oppgaver lagres og gjenbrukes for innkjøring.
Einlaufbögen aus vorigen Aufgaben werden gesammelt und zum Einlauf wiederverwendet.
Paper used for printing start-up is being saved and reused.
Større papirrester gemmes og kan som her skæres ned til nye opgaver – det fraskårne papir sendes til genbrug.
Større papirrester gemmes og skæres til nye opgaver – det fraskårne papir sendes til genbrug.
Einlaufbögen aus vorigen Aufgaben werden gesammelt und zum Einlauf wiederverwendet.
Paper rests are kept and sometimes cut down for new printing jobs – the waste is recycled.