Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.

Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.

Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.

A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Norwegian Journal of Photography 2023
Redigeret af Rune Eraker, Laara Matsen, Espen Rasmussen.
Udgivet 2023 af Fritt Ord, Forlaget Journal og 7 norske fotografer.
Grafisk design: Gösta Flemming.
Sats: Johan Lindberg.
Repro og tryk: Narayana Press.
Bogbind: Müller Buchbinderei GmbH.
Klik på billedet for at se mere.
Norwegian Journal of Photography 2023
Edited by Rune Eraker, Laara Matsen, Espen Rasmussen.
Published 2023 by Fritt Ord, Forlaget Journal og 7 norske fotografer.
Graphic design: Gösta Flemming.
Setup: Johan Lindberg.
Reproduction and printing: Narayana Press.
Bookbinder: Müller Buchbinderei GmbH.
Click on the picture to see more.