Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.

Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.

Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.

A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.


‘Still in Play – The paintings of Torben Ulrich’
Af Torben Ulrich og Molly Martin
Udgivet af forlaget Spring 2024
Grafisk design: Spring
Bogbind: S.R. Büge
Repro og tryk: Narayana Press
Klik på billedet for at se mere

‘Still in Play – The paintings of Torben Ulrich’
By Torben Ulrich and Molly Martin
Published by Spring
Graphic design: Spring
Binding: S.R. Büge
Reproduced and printed by Narayana Press
Click on the picture to see more