Økologisk landbrug
Økologisk landbrug
Organic Agriculture
Organic Agriculture

Narayanas landbrug har været dyrket økologisk i mere end 50 år. Der gødes med plante- og kokompost og bruges ingen kunstgødning eller pesticider. Der arbejdes med sædskifte med korn og foderafgrøder, samt en stor andel kløvergræs og lucerne, som bevarer jordens frugtbarhed.

Med 100 tønder land og en kvægbestand på 12-14 malkekøer plus kvier og kalve, balancerer landbrug, kvæghold og grøntsagsavl og sikrer sammen med en bigård selvforsyning med de vigtigste råvarer.

Narayanas landbrug har været dyrket økologisk i mere end 50 år. Der gødes med plante- og kokompost og bruges ingen kunstgødning eller pesticider. Der arbejdes med sædskifte med korn og foderafgrøder, samt en stor andel kløvergræs og lucerne, som bevarer jordens frugtbarhed.

Med 100 tønder land og en kvægbestand på 12-14 malkekøer plus kvier og kalve, balancerer landbrug, kvæghold og grøntsagsavl og sikrer sammen med en bigård selvforsyning med de vigtigste råvarer.

Narayana’s agriculture has been organic for more than 50 years. It is fertilized with plant and coconut compost and no artificial fertilizers or pesticides are used. We work with crop rotation with cereals and forage crops, as well as a large proportion of clover grass and lucerne, which preserves the soil’s fertility.


With 100 acres of land and a cattle population of 12-14 dairy cows plus heifers and calves, balances agriculture, cattle breeding and vegetable breeding and, together with an apiary, ensures self-sufficiency with the most important raw materials.

Narayana’s agriculture has been organic for more than 50 years. It is fertilized with plant and coconut compost and no artificial fertilizers or pesticides are used. We work with crop rotation with cereals and forage crops, as well as a large proportion of clover grass and lucerne, which preserves the soil’s fertility.


With 100 acres of land and a cattle population of 12-14 dairy cows plus heifers and calves, balances agriculture, cattle breeding and vegetable breeding and, together with an apiary, ensures self-sufficiency with the most important raw materials.

Her gøres klar til såning med korn om foråret. Kornet bruges både til foder og i køkkenets bageri, der står for selvforsyning med brød og bagværk.
Her gøres klar til såning med korn om foråret. Kornet bruges både til foder og i køkkenets bageri, der står for selvforsyning med brød og bagværk.
Here preparations are made for sowing with grain in the spring. The grain is used both for feed and in the kitchen’s bakery, which provides self-sufficiency with bread and baked goods.
Here preparations are made for sowing with grain in the spring. The grain is used both for feed and in the kitchen’s bakery, which provides self-sufficiency with bread and baked goods.
Økologisk grøntsagsdyrkning kræver håndlugning og om sommeren hjælper mange til i weekenden. Den hvide fiberdug beskytter de små gulerodsplanter mod gulerodsfluer.
Økologisk grøntsagsdyrkning kræver håndlugning og om sommeren hjælper mange til i weekenden. Den hvide fiberdug beskytter de små gulerodsplanter mod gulerodsfluer.
Organic vegetable cultivation requires hand weeding and in the summer many people help at the weekend. The white fiber cloth protects the small carrot plants from carrot flies.
Organic vegetable cultivation requires hand weeding and in the summer many people help at the weekend. The white fiber cloth protects the small carrot plants from carrot flies.
Der dyrkes hvert år en eller flere marker med biblomster hvor der også er plads til mange vilde blomster og som alle insekter nyder godt af.
Der dyrkes hvert år en eller flere marker med biblomster hvor der også er plads til mange vilde blomster og som alle insekter nyder godt af.
Every year, one or more fields of bee flowers are cultivated, where there is also room for many wild flowers and which all insects benefit from.
Every year, one or more fields of bee flowers are cultivated, where there is also room for many wild flowers and which all insects benefit from.
Solnedgang over rugmarken. Det meste er foder til køerne, men her er også korn nok til mange rugbrød.
Solnedgang over rugmarken. Det meste er foder til køerne, men her er også korn nok til mange rugbrød.
Sunset over the rye field. Most of it is fodder for the cows, but there is also enough grain here for many rye breads.
Sunset over the rye field. Most of it is fodder for the cows, but there is also enough grain here for many rye breads.

Besætningen af malkekøer sørger for frisk økomælk til køkkenet.
En besætning på omkring 12 malkekøer sørger for frisk økomælk til køkkenet.
The herd of dairy cows provides fresh organic milk for the kitchen.
The herd of dairy cows provides fresh organic milk for the kitchen.
Dyrenes velfærd sættes meget højt, de har navne, som de kender, de bliver klappet og striglet – og kommer ud i frisk luft hele året.
De kvitterer ved at lave den fineste mælk, der flere gange har haft landets laveste kimtal.
Besætningen består udelukkende af Jerseykøer som denne smukke kvie i aftensolen.
Dyrenes velfærd sættes meget højt, de har navne, som de kender, de bliver klappet og striglet – og kommer ud i frisk luft hele året.
De kvitterer ved at lave den fineste mælk, der flere gange har haft landets laveste kimtal.
Besætningen består udelukkende af Jerseykøer som denne smukke kvie i aftensolen.
The welfare of the animals is highly valued, they have names that they know, they are petted and groomed – and get out in the fresh air all year round.
They sign off by making the finest milk, which has several times had the country’s lowest germ count.
The herd consists entirely of Jersey cows like this beautiful heifer in the evening sun.
The welfare of the animals is highly valued, they have names that they know, they are petted and groomed – and get out in the fresh air all year round.
They sign off by making the finest milk, which has several times had the country’s lowest germ count.
The herd consists entirely of Jersey cows like this beautiful heifer in the evening sun.
Kalvene går sammen med deres mor et stykke tid og laver så deres egen flok. Køer er meget sociale dyr og de kalve, der er vokset op sammen, holder også sammen som kvier.
Kalvene går sammen med deres mor et stykke tid og laver så deres egen flok. Køer er meget sociale dyr og de kalve, der er vokset op sammen, holder også sammen som kvier.
The calves stay with their mother for a while and then form their own herd. Cows are very social animals and the calves that have grown up together also stay together as heifers.
The calves stay with their mother for a while and then form their own herd. Cows are very social animals and the calves that have grown up together also stay together as heifers.

Økologiske grøntsager til eget brug, som køkkenet henter frisk på marken hver dag i sæsonen – ‘fra jord til bord’. Grøntsagerne opbevares i en grøntsagskælder om vinteren.
Økologiske grøntsager til eget brug, som køkkenet henter frisk på marken hver dag i sæsonen – ‘fra jord til bord’. Grøntsagerne opbevares i en grøntsagskælder om vinteren.
Organic vegetables for your own use, which the kitchen collects fresh from the field every day of the season - ‘from farm to table’. The vegetables are stored in a vegetable cellar during the winter.
Organic vegetables for your own use, which the kitchen collects fresh from the field every day of the season - ‘from farm to table’. The vegetables are stored in a vegetable cellar during the winter.
Sæsonen med friske grøntsager forlænges i drivhusene. Grøntsagerne i drivhusene dyrkes uden kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning, men med biologisk bekæmpelse af skadedyr og brug af egen økologisk kokompost.
Sæsonen med friske grøntsager forlænges i drivhusene. Grøntsagerne i drivhusene dyrkes uden kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning, men med biologisk bekæmpelse af skadedyr og brug af egen økologisk kokompost.
xxx
The season of fresh vegetables is extended in the greenhouses. The vegetables in the greenhouses are grown without chemical sprays or artificial fertilizers, but with biological control of pests and use of our own organic cow compost.
Her dyrkes salat om vinteren og om foråret startes mange tidlige grøntsager: spinat, asparges, kartofler, gulerødder og blomkål, bønner, majs, tomater, agurker, peberfrugter, chili, salat, krydderurter mm.
Her dyrkes salat om vinteren og om foråret startes mange tidlige grøntsager: spinat, asparges, kartofler, gulerødder og blomkål, bønner, majs, tomater, agurker, peberfrugter, chili, salat, krydderurter mm.
Lettuce is grown here in the winter and many early vegetables are started in the spring: spinach, asparagus, potatoes, carrots and cauliflower, beans, corn, tomatoes, cucumbers, peppers, chili, lettuce, herbs, etc.
Lettuce is grown here in the winter and many early vegetables are started in the spring: spinach, asparagus, potatoes, carrots and cauliflower, beans, corn, tomatoes, cucumbers, peppers, chili, lettuce, herbs, etc.

Et par søer på markerne i gamle mergelgrave giver plads til mange andre dyr og planter, her er et mylder af liv.
Et par søer på markerne i gamle mergelgrave giver plads til mange andre dyr og planter, her er et mylder af liv.
A few lakes in the fields in old marl pits give way to many other animals and plants, here is a multitude of life.
A few lakes in the fields in old marl pits give way to many other animals and plants, here is a multitude of life.