Administration
Administration
Administration
Management

Tine Meyer

Tlf.: +45 29 69 50 01
Tlf.: +45 29 69 50 01
Tel.: +45 29 69 50 01
Phone.: +45 29 69 50 01

Erik Tarp

Tlf.: +45 29 69 50 02
Tlf.: +45 29 69 50 02
Tel.: +45 29 69 50 02
Phone.: +45 29 69 50 02

Ordrestyring
Ordrestyring
Projekt Management
Project Management

Sabine Schönbohm

Tlf.: +45 29 69 50 07
Tlf.: +45 29 69 50 07
Tel.: +45 29 69 50 07
Phone.: +45 29 69 50 07

Heike Schäck

Tlf.: +45 29 69 50 08
Tlf.: +45 29 69 50 08
Tel.: +45 29 69 50 08
Phone.: +45 29 69 50 08

Poul Lauritsen

Tlf.: +45 29 69 50 11
Tlf.: +45 29 69 50 11
Tel.: +45 29 69 50 11
Phone.: +45 29 69 50 11

Catrine Marcussen

Tlf.: +45 29 69 50 09
Tlf.: +45 29 69 50 09
Tel.: +45 29 69 50 09
Phone.: +45 29 69 50 09

Kirsten Jensen

Tlf.: +45 29 69 50 10
Tlf.: +45 29 69 50 10
Tel.: +45 29 69 50 10
Phone.: +45 29 69 50 10