Uge 11
Uke 11
Woche 11
Week 11

15.-21. marts 2021
15.-21. mars 2021
15.-21. März 2021
15th-21st march 2021
courtesy of Sarah Schorr, Galleri Image, Krass Clement, Gyldendal, Jacob Ehrbahn,
Luca Berti, Samsø Museum, Svendborg Museum, Anne Mette Thomsen, ARoS
Erik i sit værksted.
Erik i verkstedet sitt.
Erik Tarp in seiner Werkstatt.
Erik in his workroom.
Jan Solli ved pladeudkørslen.
Jan Solli ved plateutkjørselen.
Jan Solli bei der Ausgabe von Druckplatten.
Jan Solli at the CTP.
Thomas Juul checker trykark.
Thomas Juul sjekker trykkark.
Thomas Juul prüft einen Druckbogen.
Thomas Juul checking printing sheets.

Nye udgivelser, der blev trykt hos Narayana Press
Nye utgivelser, som ble trykt hos Narayana Press
Neue Veröffentlichungen, die bei Narayana Press gedruckt wurden
New books printed by Narayana Press.

‘The Color of Water’ af Sarah Schorr er udkommet
‘The Color of Water’ av Sarah Schorr er utkommet
‘The Color of Water’ von Sarah Schorr
‘The Color of Water’ by Sarah Schorr has been released

Den amerikanske kunstner Sarah Schorr under trykningen af folderen, der lige er udkommet.
Den amerikanske kunstner Sarah Schorr under trykkingen av folderen, som nettopp er utkommet.
Die amerikanische Künstlerin Sarah Schorr beim Druck des Faltblattes, das gerade herausgegeben wurde.
The American artist Sarah Schorr during the printing start-up of the leaflet that has just been published.
23-fløjet kvadratisk folder til udstillingen af samme navn ‘The Color of Water’. Indbundet som helbind med tilhørende kassette. Grafisk design: Sarah Schorr og Blake Ogden. Udgivet af Galleri Image.
23-fløyet kvadratisk folder til utstillingen av samme navn ‘The Color of Water’. Innbundet som helbind med tilhørende kassett. Grafisk design: Sarah Schorr og Blake Ogden. Utgitt av Galleri Image.
23-fügeliges quadratisches Faltblatt zur gleichnamigen Ausstellung ‘The Color of Water’ (‘Die Farbe des Wassers’). Eingebunden als Hardcover mit zugehöriger Kassette. Grafikdesign: Sarah Schorr und Blake Ogden. Erschienen bei Galleri Image.
23-winged square leaflet for the exhibition of the same name ‘The Color of Water’. Bound as a hard cover with accompanying slip case box. Graphic design: Sarah Schorr and Blake Ogden. Published by Gallery Image.

‘Metrovia’ af Krass Clement er udkommet
‘Metrovia’ av Krass Clement er utkommet
‘Metrovia’ von Krass Clement
‘Metrovia’ by Krass Clement has been released

Fotobogen ‘Metrovia’ af Krass Clement udkom den 16. marts.
Bogen er indbundet som halvbind med ryg af sort lærred. Titlen er præget med blank sort folie.
Bogen udgives af Gyldendal.
Fotoboken ‘Metrovia’ af Krass Clement utkom den 16. mars.
Boken er innbundet som halvbind med rygg av sort lerret. Tittelen er preget med blank sort folie.
Boken utgis av Gyldendal.
Das Fotobuch ‘Metrovia’ von Krass Clement erschien am 16. März.
Das Buch wurde als Halbband mit Rücken aus schwarzem Leinen gebunden. Titel mit schwarzer glänzenden Folienprägung. Herausgeber: Verlag Gyldendal.
The photo book ‘Metrovia’ by Krass Clement was released on March 16th.
The book is bound as a half-hardcover with a back of black canvas. The title is embossed with glossy black foil.
The book is published by Gyldendal.
Arkivfoto fra Krass Clements besøg til trykstarten. Krass Clement har 40 års jubilæum som samarbejdspartner og ven af Narayana Press.
Arkivfoto fra Krass Clements besøk til trykkstarten. Krass Clement har 40 års jubileum som samarbeidspartner og venn av Narayana Press.
Archivfoto von Krass Clements Besuch zur Druckabnahme. Krass Clement hat 40-jähriges Jubiläum als Kunde und Freund von Narayana Press.
Archive photo from Krass Clement’s visit to the printing start-up. Krass Clement has his 40th anniversary as a partner and friend of Narayana Press.

‘Drømmen om Europa’ af Jacob Ehrbahn er udkommet
‘Drømmen om Europa’ av Jacob Ehrbahn er utkommet
‘Drømmen om Europa’ (‘Der Traum von Europa’) von Jacob Ehrbahn
‘The Dream of Europe’ by Jacob Ehrbahn has been published

‘Drømmen om Europa’ af pressefotografen Jacob Ehrbahn udkom den 19. marts.
Bogen er produceret som garnhæftet helbindsbog. Den indeholder tre portfalse.
Overtrækket er lavet af gråt papir med et fotografi, der vandt prisen for årets pressefoto i 2015, nedfældet i blindpræg. Teksten er præget i sort.
‘Drømmen om Europa’ av pressefotografen Jacob Ehrbahn utkom den 19. mars.
Boken er produsert som garnheftet helbindsbok. Den inneholder tre portfalser.
Overtrekket er laget av grått papir med et fotografi, som vant prisen for årets pressefoto i 2015, nedfellet i blindpreg. Teksten er preget i sort.
‘Drømmen om Europa’ vom Pressefotografen Jacob Ehrbahn erschien am 19. März. Das Buch wurde als fadengeheftetes Hardcover eingebunden. Es beinhaltet drei Altarfalze. Der Überzug ist aus grauem Papier gefertigt. In einer Blindprägung auf der Vorderseite befindet sich das preisgekrönte ‘Pressefoto des Jahres 2015’. Umschlagstext in schwarzer Prägung.
‘The Dream of Europe’ by press photographer Jacob Ehrbahn was released on 19th  March.
The book is produced as a hardcover. It contains three port folds.
The cover is made of gray paper with a photograph that won the year’s press photo in 2015, glued to blind embossing. The text is embossed in black.
Opslag fra bogen, der udgives af Gyldendal. Den engelsksprogede udgave ‘A Dream of Europe’ udkommer hos Dewi Lewis Publishing, UK.
Layout: Office Hours.
Grafisk tilrettelæggelse: Jacob Ehrbahn.
Oppslag fra boken, som utgis av Gyldendal. Den engelskspråklige utgave ‘A Dream of Europe’ utkommer hos Dewi Lewis Publishing, UK.
Layout: Office Hours.
Grafisk tilretteleggelse: Jacob Ehrbahn.
Aufschlag aus dem Buch, das beim Verlag Gyldendal erscheint. Herausgeber der englischen Ausgabe ‘A Dream of Europe’ ist ‘Dewi Lewis Publishing’, UK.
Layout: Office Hours.
Grafische Zurechtlegung: Jacob Ehrbahn.
Spread from the book published by Gyldendal. The English-language edition ‘A  Dream of Europe’ is published by Dewi Lewis Publishing, UK.
Layout: Office Hours.
Graphic design: Jacob Ehrbahn.
Fra besøget til trykstarten og gennemgang af matchprint: Jacob Ehrbahn sammen med Erik Tarp i scannerafdelingen.
Fra besøket til trykkstarten og gjennomgang av matchprint: Jacob Ehrbahn sammen med Erik Tarp i skanneravdelingen.
Vom Besuch zur Druckabnahme und Prüfung des Matchprintes: Jacob Ehrbahn zusammen mit Erik Tarp in der Scannerabteilung.
From the visit to the printing start-up and review of matchprints: Jacob Ehrbahn together with Erik Tarp in the scanner department.

Arbejdsbesøg
Arbeidsbesøk
Arbeitsbesuche
Working visits

Fotografen Luca Berti på besøg med to bogprojekter
Fotografen Luca Berti på besøk med to bokprosjekter
Fotograf Luca Berti zu Besuch, mit zwei Buchprojekten
Photographer Luca Berti visiting with two book projects

Luca Berti ser sammen med Tine Meyer på fotos til bøgerne ‘Jordfast’ og ‘Ø-Folk’ på skærmen.
Luca Berti ser sammen med Tine Meyer på fotos til bøkene ‘Jordfast’ og ‘Ø-Folk’ på skjermen.
Luca Berti besieht zusammen mit Tine Meyer Fotos zu den Büchern ‘Jordfast’ (‘Erdverbunden’) und
‘Ø-Folk’ (‘Insel-Volk’) auf dem Computerschirm.
Luca Berti looking together with Tine Meyer at photos for the books ‘Earthy’ and ‘Island People’ on screen.
Billedarbejde i scannerafdelingen. Luca Berti blev uddannet som fotograf i Milano. Hans fotografier har været udstillet flere gange i Danmark og skal nu samles i to bøger, der udgives hendholdsvis af Samsø Museum og Svendborg Museum.
Billedarbeid i skanneravdelingen. Luca Berti blev utdannet som fotograf i Milano. Hans fotografier har vært udstilt flere ganger i Danmark og skal nå samles i to bøker, som utgis hendholdsvis av Samsø Museum og Svendborg Museum.
Bildarbeit in der Scannerabteilung. Luca Berti erhielt seine Ausbildung zum Fotografen in Milano. Seine Fotografien wurden mehrmals in Dänemark ausgestellt, und sollen jetzt in zwei Büchern gesammelt werden, die beim Samsø Museum und Svendborg Museum erscheinen.
Image work in the scanner department. Luca Berti was educated as a photographer in Milano. His photographs have been exhibited several times in Denmark and will now be collected in two books, published by Samsø Museum and Svendborg Museum respectively.
Dummy af omslagets forside. Bogen laves som halvbind, med foliepræget tekst på lærred.
Dummy av omslagets forside. Boken lages som halvbind, med foliepreget tekst på lerret.
Dummy der Umschlagsvorderseite. Das Buch wird als Halbband gebunden, mit foliengeprägtem Text auf Leinen.
Dummy of the front cover. The book is made as a half-volume, with foil-embossed text on canvas.
Udvalg af den passende farve til forsatspapiret.
Utvalg av den passende farge til forsatspapiret.
Auswahl der passenden Farbe zum Vorsatspapier.
Selection of the matching color for the endpapers.

Anne Mette Thomsen fra ARoS på arbejdsbesøg
Anne Mette Thomsen fra ARoS på arbeidsbesøk
Anne Mette Thomsen von ARoS auf Arbeitsbesuch
Anne Mette Thomsen from ARoS on a working visit

Udstillingskoordinator Anne Mette Thomsen fra ARoS på arbejdsbesøg for at klargøre billeder til et ny udstillingskatalog sammen med Narayanas scannerafdeling.
Utstillingskoordinator Anne Mette Thomsen fra ARoS på arbeidsbesøk for å klargjøre bilder til en ny utstillingskatalog sammen med Narayana Press’s skanneravdeling.
Ausstellungskoordinatorin Anne Mette Thomsen von ARoS auf Arbeitsbesuch, um Bilder für einen kommenden Ausstellungskatalog vorzubereiten, zusammen mit Narayanas Scannerabteilung.
Exhibition coordinator Anne Mette Thomsen from ARoS on a working visit in order to prepare images for a new exhibition catalog together with Narayana’s scanner department.

Andet
Annet
Weiteres
Further

Blå balkan-anemoner, der blomstrer ved trykkeriet hvert år.
Blå balkan-anemoner, som blomstrer ved trykkeriet hvert år.
Blaue Balkan-Anemonen, die jedes Jahr bei der Druckerei blühen.
Blue Balkan anemones blooming outside the printing press every year.
Morgendis.
Morgendis.
Morgendämmerung.
Morning mist.
Narayanas yngste kvier i morgensolen.
Narayana’s yngste kviger i morgensolen.
Narayanas jüngste Färsen in der Morgensonne.
Narayana’s youngest heifers in the morning sun.