Ny bronzeport i arkivbygning
Ny bronseport i arkivbygning
Neue Bronzepforte im Archivgebäude
New Bronze Gate in Archive

04-06-2018
04-06-2018
04-06-2018
04-06-2018

I maj 2018 fik Narayanas arkivbygning installeret en ny bronzeport skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Porten bærer navnet ‘Klippevæg med Åre’.

I maj 2018 fik Narayanas arkivbygning installert en ny bronseport skapt av kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Porten bærer navnet ‘Klippevegg med Åre’.

Im Mai 2018 wurde in Narayanas Archivgebäude eine neue Bronzepforte installiert, die von der Künstlerin Maja Lisa Engelhardt geschaffen wurde. Die Pforte trägt den Namen ‘Felsenwand mit Ader’.

In May 2018, a new Bronze Gate was installed in Narayana’s Archive Building. The Gate is created by the artist Maja Lisa Engelhardt, and bears the name ‘Rock Wall with Vein’.

Dette usædvanlige kunstværk er inspireret af granitelementet og dets iboende historie fra æoner af tidsaldre, der afspejles i dets former som en slags forstenet dynamik. Kunstneren har formået at genskabe denne granittens tidløse fasthed som baggrund for en mangfoldighed af livskraftige, dramatiske former og strukturer. Som den yderste kontrast er det hele gennemskåret af en blød strøm i form af en gylden åre, der roligt og uforstyrret flyder på tværs af alt.

Dette usedvanlige kunstverk er inspirert av granittelementet og dets iboende historie fra eoner av tidsaldre som avspeiles i dets former som en slags forstenet dynamikk. Kunstneren har formådd å gjenskabe denne granittens tidløse fasthed som bakgrunn for en mangfoldighed av livskraftige, dramatiske former og strukturer. Som den ytterste kontrast er det hele gjennemskåret af en bløt strøm i form av en gylden åre, som rolig og uforstyrret flyter på tvers av alt.

Dieses ungewöhnliche Kunstwerk wurde vom Granitelement und dessen angeborenen Geschichte aus Äonen von Zeitaltern inspiriert, was sich in seinen Formen wie eine Art versteinerte Dynamik widerspiegelt. Der Künstlerin gelang es, diese zeitlose Festheit des Granits als Hintergrund für eine Vielfalt von lebensstarken, dramatischen Formen und Strukturen neuzuschaffen. Als äußerster Kontrast wird das Ganze durch einen weichen Strom in Form einer goldenen Ader durchbrochen, die ruhig und ungestört quer duch alles hindurchfließt.

This exceptional work of art is inspired by the innate history of the granite element since aeons past, reflected in its shapes like fossilised dynamics. In recreating this timeless solidity of the granite, the artist has provided a setting for a multitude of vital and dramatic shapes and textures. The ultimate contrast is achieved by a smooth stream in the shape of a golden vein, flowing calm and tranquil across it all.

Narayanas arkivbygning rummer en stor samling originalmanuskripter og håndskrifter om Orientalsk Filosofi, Yoga og Religion, samt en del historiske genstande. Bygningen er opført og indrettet med henblik på langtidsopbevaring og sikring af bevaringsværdige genstande i et kontrolleret og beskyttet klima. For at opretholde denne stabilitet er bygningen ikke åben for besøg.

Narayanas arkivbygning rummer en stor samling originalmanuskripter og håndskrifter om Orientalsk Filosofi, Yoga og Religion, samt en del historiske gjenstander. Bygningen er oppført og innrettet med henblikk på langtidsoppbevaring og sikring av bevaringsverdige gjenstander i et kontrollert og beskyttet klima. For å oppretholde denne stabilitet er bygningen ikke åpen for besøk.

Narayanas Archivgebäude beinhaltet eine große Sammlung von Originalmanuskripten und Handschriften über Orientalische Philosophie, Yoga und Religion, samt einen Teil historischer Gegenstände. Das Gebäude wurde mit Hinblick auf Langzeitaufbewahrung und Sicherung von erhaltungswürdigen Gegenständen erstellt und eingerichtet, mit einem entsprechenden kontrollierten und geschützten Klima. Um diese Stabilität zu erhalten, ist das Gebäude nicht für Besuche zugänglich.

Narayana’s Archive Building contains a large collection of original manuscripts on Oriental Philosophy, Yoga and Religion as well as a number of historic items. The building is constructed and designed for the purpose of long-term storage and preservation of these precious items in a controlled and protected climate. To maintain this stable environment, the building is not open to visitors.

Herunder ses nogle glimt fra arbejdet med monteringen af porten.

Nedenfor ses noen glimt fra arbeidet med monteringen av porten.

Untenstehend ein Einblick in das Montieren der Pforte.

Below are some glimpses from the installation of the Gate.
Smed og metalekspert Henrik Pedersen fra Gosmer er hovedmanden bag projektet. Her gør han hængslerne klar til den første dør.
Smed og metallekspert Henrik Pedersen fra Gosmer er hovedmanden bak prosjektet. Her gjør han hengslene klar til den første dør.
Schmied und Metallexperte Henrik Pedersen aus Gosmer ist Hauptverantwortlicher des Projektes. Hier vorbereitet er die Scharniere für die erste Türe.
Metals expert and smith Henrik Pedersen from Gosmer is the main contractor for the project. Here he is preparing the hinges for the right door.
Portens yderside er støbt i bronze og derefter patineret. Øverst ses et nærbillede af den gyldne åre, og nederst det godt camouflerede håndtag.
Portens ytterside er støpt i bronse og deretter patinert. Øverst ses et nærbilde av den gyldne åre, og nederst det godt kamuflerte håndtak.
Die Außenseite der Pforte wurde in Bronze gegossen und danach patiniert. Oben ein Nahbild der goldenen Ader, und darunter der gut camouflierte Handgriff.
The outside of the Gate is cast in bronze, and a patina imparted. Above is a close-up of the golden vein, and below the well camouflaged handle.
Her ses portens yder- og inderside. To af Narayanas montører, Finn Ebbensgaard og Niels Rasmussen, er ved at køre den næste dør i stilling ved hjælp af et værktøj, som Henrik Pedersen har fremstillet specielt til formålet.
Her ses portens ytter- og innerside. To af Narayanas montører, Finn Ebbensgaard og Niels Rasmussen gjør klar til å innstallere den neste dør ved hjelp av et verktøy, som Henrik Pedersen har fremstilt spesielt til formålet.
Hier sieht man die Außen- und Innenseite der Pforte. Zwei von Narayanas Monteuren, Finn Ebbensgaard und Niels Rasmussen, sind dabei, die nächste Türe in Stellung zu fahren. Das Hilfswerkzeug hierzu wurde von Henrik Pedersen speziell zu diesem Zweck entworfen.
The outside and inside of the Gate seen together. Two of Narayana’s metal-smiths, Finn Ebbensgaard and Niels Rasmussen, are lining up the left door by means of a device created especially for this by Henrik Pedersen.
Detaljer fra portens højre del. Hver dør vejer 500 kg.
Detaljer fra portens høyre del. Hver dør veier 500 kg.
Details von der rechten Türe der Pforte. Jede der Türen wiegt 500 kg.
Details from the right part of the Gate. Each door weighs 500 kg.
Finn Ebbensgaard finjusterer hængslerne.
Finn Ebbensgaard finjusterer hengslene.
Finn Ebbensgaard feinjustiert die Scharniere.
Finn Ebbensgaard fine-tunes the hinges.
Nærbilleder af portens yder- og inderside set samtidig.
Nærbilder af portens ytter- og innerside sett samtidig.
Gleichzeitiges Nahbild von Außen- und Innenseite der Pforte.
Close-ups showing the inside and outside of the Gate.
Portens inderside spejler omgivelserne og skifter livligt udseende efter lysforholdene.
Portens innersiden speiler omgivelsene og skifter livligt utseende etter lysforholdene.
Die Innenseite der Pforte spiegelt die Umgebung lebhaft und ändert ihr Aussehen je nach Lichtverhältnissen.
The inside of the Gate reflects the surroundings and constantly changes appearance with the light.