Procedurer for servernedlukning
Prosedyrer for servernedlukning
Herunterfahren des Servers
Procedures for Server Shutdown

22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
Da hovedstrømkablet til den nye Rapida 106 trykmaskine skulle omlægges, var det nødvendigt at lukke alt udstyr helt ned i et af serverrummene.
Det er en god anledning til at afprøve nødprocedurerne.
Når den eksterne strøm er væk, arbejdes der ved nødbelysning. Der er altid to personer der arbejder sammen i serverrummet og dobbeltchecker hinanden. Især specielle procedurer som nedlukning og opstart af alt udstyret kræver fuld opmærksomhed.
Da hovedstrømkablen til den nye Rapida 106 trykkmaskinen skulle omlegges, var det nødvendigt å lukke alt utstyr helt ned i et av serverrummene
Det er en god mulighet for å teste nødprosedyrene.
Når den eksterne strøm er vekk, arbeides det ved hjelp av nødbelysning. Det er alltid to personer som arbeider sammen i serverrummet og dobbelsjekker hverandre.Især spesielle prosedyrer som nedlukning og oppstart av alt utstyret krever full oppmerksomhet.
Als das Hauptstromkabel für die neue Rapida-106-Druckmaschine umgelegt werden sollte, war es nötig, einen ganzen Serverraum herunterzufahren.
Dies war eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Notprozeduren zu testen.
Wenn der externe Strom weg ist, wird mit Notbeleuchtung gearbeitet. Es sind immer zwei Personen, die zusammen im Serverraum arbeiten und sich gegenseitig bei der Arbeit überprüfen. Besonders spezielle Verfahren wie das Herunterfahren und der Aufstart von allen Maschinen verlangen volle Aufmerksamkeit.
As the main power cable for the new Rapida 106 printing machine was to be refurbished, it was necessary to shut down all the equipment in one of the server rooms.
This is a good occasion for testing the emergency procedures.
When the external power is gone, emergency lighting is required. There are always two people working together in the server room, double checking each other. The procedures for shutting down and starting up of all equipment require special attention.
Finn Christensen checker at disk controlleren er slukket. Foroven ses et udsnit af de i alt seks hovedservere, som holder 33 virtuelle produktionsservere kørende. Alt er koblet sammen i et failover system. De virtuelle og de fysiske servere er alle blevet lukket ned først.
Finn Christensen sjekker at disk-controlleren er slukket. På bildet over ses et utsnitt av de i alt seks hovedservere, som holder 33 virtuelle produksjonsservere kjørende. Alt er koblet sammen i et failover-system. De virtuelle og de fysiske servere er alle sammen blitt lukket ned først.
Finn Christensen prüft, dass der Disk-Controller ausgeschaltet ist. Oben im Bild sieht man einen Ausschnitt der insgesamt sechs Hauptserver, welche 33 virtuelle Produktionsserver steuern. Alles ist in einem ‘failover system’ zusammengekoppelt. Die virtuellen und die physischen Server werden alle als erste heruntergefahren.
Finn Christensen checks that the disc controller is off. At the top is seen a part of the six main servers that keep 33 virtual production servers running. Everything is connected in a failover system. The virtual and physical servers have all been closed down first.
Johannes Pump checker at diskhylderne lukker helt ned, både de hurtige SSD og de store arkiv diske. Det er noget af det sidste der skal slukkes, og det første der skal startes op senere. Både nedlukning og opstart bliver gennemført efter faste procedurer.
Johannes Pump sjekker at diskhyldene lukker helt ned, både de hurtige SSD og de store arkivdisker. Det er noe av det siste som skal slukkes, og det første som skal startes opp igjen senere. Både nedlukning og oppstart blir gjennomført etter faste prosedyrer.
Johannes Pump prüft, dass die Harddisk-Systeme ganz ausgeschaltet sind, sowohl die schnellen SSD als auch die großen Arkivdiske. Diese werden als letzte ausgeschaltet, und später als erste wieder gestartet. Sowohl das Herunterfahren und der Aufstart werden nach festen Prozeduren durchgeführt.
Johannes Pump checks that the disk shelves shut down completely, both the fast SSD and the large archive discs. These are some of the last to be turned off, and the first to be started later. Both shutdown and start-up are carried out according to fixed procedures.