Lidt om farvestyring hos Narayana Press
Litt om fargestyring Narayana Press
Kleiner Einblick in die Farbsteuerung bei Narayana Press
About Color Management at Narayana Press

03-03-2018
03-03-2018
03-03-2018
03-03-2018
Farvestyring sikrer at farvegengivelse er konsistent fra skærm over matchprint til det færdige tryk. Den første proces i farvestyringen er at lave et testtryk.
Fargestyring sikrer at der er overensstemmelse i fargegengivelsen fra skerm over matchprint og til det ferdige trykk. Den første prosess i fargestyringen er å lage et testtrykk.
Farbsteuerung sichert, dass die Farbwiedergabe gleichbleibend ist, vom Computerschirm über Matchprint bis zum fertigen Druck. Der erste Prozess in der Farbsteuerung ist ein Testdruck.
Color management ensures that the color reproduction is consistent from screen to matchprint and to the final machine print. The first process in color management is to make a test printing.
Trykfaktor Jeppe Madsen kontrollerer at alle værdier i testtrykket ligger optimalt.
Trykkfaktor Jeppe Madsen kontrollerer at alle verdiene i testtrykkene ligger optimalt.
Druckermeister Jeppe Madsen kontrolliert, dass alle Werte des Testdruckes optimal sind.
Printing foreman Jeppe Madsen checks that all color values in the test printing are optimal.
Derefter kommer testtrykkene til opmåling i scannerafdelingen.
Deretter kommer testtrykkene til oppmålning i skanneravdelingen.
Hiernach kommen die Testdrucke zum Messen in die Scanner-Abteilung.
Hereafter the testprints are measured in the scanner-department.
Her bliver de 1617 felter målt op med et spectrofotometer. Ved at sammenholde de målte værdier med de korrekte farver for hvert af de 1617 felter kan man beskrive sammenhængen matematisk i form af en farveprofil (ICC-profil).
Til konvertering genereres en særlig devicelink farveprofil, som giver en renere og mere præcis farvegengivelse end en almindelig ICC-profil. Og på grund af nøjagtige indstillinger på trykmaskinerne og nøje valg af trykfarver, gummiduge etc. opnås flere farvetoner og større dybde i trykket, end det er muligt med den almindelige ISO-standard. Derfor har narayana valgt at generere sine egne farveprofiler.
Farveprofiler bruges også til at sikre, at computerskærme og matchprint gengiver farverne på en måde, der svarer til det endelige trykte resultat. Dermed kan både scannerførere og kunder stole på de farver de ser, når der skal laves billedkorrektioner osv.
Processen gentages med forskellige papirtyper, med trykkurver for hver trykmaskine individuelt og på prepressens farveudstyr. Det er en omstændelig proces, men det er forudsætningen for at man i sidste ende får en præcis farvegengivelse.
Her blir de 1617 felter målt opp med et spektrofotometer.Ved å sammenligne de målte verdier med de korrekte farger for hvert av de 1617 felter, kan man beskrive sammenhengen matematisk i form av en farge-profil (ICC-profil).
Til konvertering genereres en spesiell devicelink farge-profil som gir renere og mere presis fargegjengivelse enn en alminnelig ICC-profil. Og på grunn av nøyaktige innstillinger på trykkmaskinene og nøye valg af trykkfarger, gummiduker osv. oppnås flere fargetoner og større dybde i trykket enn det er mulig med den alminnelige ISO-standard. Derfor har narayana valgt å generere sine egne fargeprofiler.
Fargeprofilen brukes også til å sikre at dataskermen og matchprinten gjengir fargene på en måde som svarer til det endelige trykte resultat. Dermed kan både skannerfører og kunde stole på fargene de ser når man skal lage billedkorreksjoner osv.
Prosessen gjentas med forskjellige papirtyper, med trykkurver for hver enkelt trykkmaskin individuelt og på prepressens fargeutstyr. Det er en omstendelig prosess, men det er forutsetningen for at man til slutt får en presis fargegjengivelse.
Hier werden die 1617 Felder mit einem Spectrofotometer gemessen. Indem man die gemessenen Werte mit den korrekten Farben in jedem der 1617 Feldern vergleicht, kann man den Zusammenhang mathematisch in Form eines Farbprofiles (ICC-Profil) beschreiben.
Zur Konvertierung wird ein besonderes Devicelink-Farbprofil generiert, das zu einer reineren und präziseren Farbwiedergabe als ein gewöhnliches ICC-profil führt. Durch genaue Einstellungen der Druckmaschinen und gezielte Wahl von Druckfarben, Gummituch usw. kann ein größeres Farbspektrum mit mehr Tiefe im Druck erzielt werden, verglichen mit den Möglichkeiten des gewöhnlichen ISO-Standartes. Deshalb hat narayana sich dazu entschieden, seine eigenen Farbprofile herzustellen.
Die Farbprofile gelten auch für die Sicherung der korrekten Farbwiedergabe auf Computerschirmen und Matchprint, so dass diese dem endgültigen Druckresultat entsprechen. Hiermit können Scannerführer und Kunden den Farben vertrauen, die sie sehen, wenn z.B. Bildbearbeitungen gemacht werden.
Dieser Prozess wird mit verschiedenen Papiertypen wiederholt, mit individuellen Druckkurven für jede Druckmaschine und für die Farbausrüstung in der Druckvorstufe. Ein etwas ‘umständlicher’ Prozess, der doch letztendlich eine präzise Farbwiedergabe im Druck sichert.
Here the 1617 small squares are measured with a spectrometre. By comparing the measured values with the correct colors for each of the 1617 squares, one can describe the relation mathematically in form of a color profile (ICC profile).
For this conversion a special device link color profile is generated which gives a purer and more precise color reproduction than an ordinary ICC profile. And due to exact adjustments on the printing machine and careful choice of printing colors, rubber blankets etc., more color tones and greater depth in the printing is obtained compated to the ordinary ISO standard. Narayana has therefore chosen to generate its own color profiles. The color profile is also used to ensure that computer screens and matchprints reproduce the colors in a way that matches the final printing result. In this way both scanner operators and customers can trust the colors they see when color adjustmens etc. are made.
This process is repeated with various paper types, with printing curves for each printing machine, and on the color equipment in the prepress as well. It is a labourious process, but it is necessary to do if you want to be sure that you get a precise color reproduction the end.