Narayana Press i sensommer solskin
Narayana Press i sensommerens solskinn
Narayana Press in der Herbstsonne
Narayana Press in Late Summer Sunshine

15-09-2017